Obchodní podmínky

 1. Základní ustanovení

  Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen “VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost: Jobs Group, s.r.o., IČ 04455487, DIČ CZ 04455487, se sídlem Mikovcova 475/7, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 247961, jako prodávající (dále jen “Electrojet“, nebo “Prodávající“, nebo “Společnost“)  a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“). Další informace o společnosti Electrojet jsou uvedeny na webové stránce www.electrojet.cz.. Kupujícím je spotřebitel, nebo podnikatel.

  Spotřebitelem je každá osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti, nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, uzavírá smlouvu se společností  Electrojet, nebo s ní jinak jedná.

  Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

  Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v článku II, Reklamační řád a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

  Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Electrojet, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. společnosti Electrojet, nebo smluvních partnerů splečnosti Electrojet, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak Kopii VOP obdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu.


 2. Sdělení před uzavřením smlouvy

  Společnost Electrojet sděluje, že


  1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího, Společnost Electrojet si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);


  2. požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od společnosti Electrojet, příp. povinnost zaplatit zálohu, nebo obdobnou platbu, pokud se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány;

  3. v případě licenčních smluv uzavíraných na dobu neurčitou, je cena licence sjednána za celou dobu poskytování licence, není-li uvedeno jinak;

  4. ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném společnosti Electrojet uváděny včetně i bez DPH (je vždy specifikováno), včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady;

  5. v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o

  a) vzetí kupní smlouvu, ode dne přezboží
  b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
  c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;

  přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla společnosti Electrojet, nebo na e-mailovou adresu: info@electrojet.cz, nebo sdělit prodejně Electrojet.

  1. spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

  a) o poskytování služeb, které společnosti Electrojet splnila s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli společnosti Electrojet a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  c) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele, nebo pro jeho osobu;
  d) o opravě, nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;

  V případě odstoupení od smlouvy, ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, tedy poštovné a balné, zpět na adresu sídla společnosti.

  Spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.

  Smlouva, resp. příslušná faktura, bude uložena v elektronickém archivu společnosti Electrojet;
  V případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit přes kontaktní formulář , příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

 3. Kupní smlouva

  1. Uzavření kupní smlouvy

  Kupní smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném společnosti Electrojet tím, že požadované plnění (zboží, službu) vloží do košíku. Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník společnosti Electrojet, ať již přímo na pobočce nebo po telefonu a při faxové, nebo emailové objednávce. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky společnosti Electrojet, za případné chyby při přenosu dat nenese společnost Electrojet odpovědnost. Uzavření smlouvy společnost Electrojet neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný e-mail.

  Přílohou potvrzení je aktuální znění VOP včetně Reklamačního řádu společnosti Electrojet. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit, nebo rušit pouze na základě dohody stran, nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.

  Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

  2. Dodání předmětu koupě

  Kupní smlouvou se společnost Electrojet zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí společnosti Electrojet kupní cenu.

  Společnost Electrojet si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

  Společnost Electrojet Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.

  Společnost Electrojet splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

  Dodá-li společnost Electrojet větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

  Společnost Electrojet odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

  Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí společnost Electrojet věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří společnost Electrojet věc pro přepravu.

  S ohledem na minimalizaci vzniku škod a zajištění bezproblémového zásobování si společnost Electrojet vyhrazuje právo dodat zboží Kupujícímu, který si v rámci jedné objednávky a/nebo jednoho dne objednal zboží za celkovou hodnotu přesahující 100.000,- Kč vč. DPH, až po úplné úhradě celkové kupní ceny. Jakmile Kupující uhradí celkovou kupní cenu zakoupeného zboží, společnost Electrojet provede expedici v souladu s požadavky Kupujícího stanovenými v objednávce.

  3. Přechod nebezpečí škody

  Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou společnost Electrojet způsobila porušením své povinnosti.

  Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

  Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní společnost Electrojet umožnila nakládat.

  Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže společnost Electrojet škodu způsobila porušením své povinnosti.

  Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

  4. Odpovědnost společnosti Electrojet

  Společnost odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména společnost odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,

  1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které společnost Electrojet, nebo výrobce popsal, nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

  2. se věc hodí k účelu, který pro její použití společnost Electrojet uvádí, nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

  3. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a

  4. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:

  1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

  2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;

  3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím; nebo

  4. vyplývá-li to z povahy věci.

  Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li společně se zbožím poskytovány dárky, není možné uplatnit právo z vady do 24 měsíců. Spotřebitel smí u těchto dárků uplatnit práva z vadného plnění pouze do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Podnikatel není oprávněn u dárků uplatnit práva z vadného plnění.

  Jednotlivé lhůty blíže upravuje Reklamační řád.

  Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

  Má-li věc vadu a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu, nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci, právo na přiměřenou slevu.

  5. Podstatné porušení smlouvy

  Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

  1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady, nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;

  2. na odstranění vady opravou věci;

  3. na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

  4. odstoupit od smlouvy.

  Kupující sdělí společnosti, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu společnosti Electrojet; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li společnost Electrojet vady v přiměřené lhůtě, či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

  Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

  6. Nepodstatné porušení smlouvy

  Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady,a nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

  Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny, nebo neodstoupí od smlouvy, může společnost Electrojet dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může společnost Electrojet odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

  Neodstraní-li společnost Electrojet vadu věci včas, nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, a nebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu společnosti Electrojet.

  7. Porušení smlouvy obecně

  Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující – spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

  Při dodání nové věci vrátí Kupující společnosti Electrojet na její náklady věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství).

  Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

  8. Záruka za jakost

  Zárukou za jakost se společnost Electrojet zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel, nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby, nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

  Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než společnost Electrojet, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

  Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

 4. Odstoupení od smlouvy

  1. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

  Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů u nákupů uskutečněných prostřednictvím e-shopu na adrese www.electrojet.cz. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

  1. kupní smlouvu- ode dne převzetí zboží;

  2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí- ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo

  3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží- ode dne převzetí první dodávky zboží.

  Společnost Electrojet umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání formuláře pro odstoupení od smlouvy, dostupným na internetových stránkách. Spotřebiteli pak společnost Electrojet potvrdí jeho přijetí bez zbytečného odkladu v písemné podobě, nebo e-mailem: info@electrojet.cz.

  Odstoupit lze také písemně a to na korespondenční adrese společnosti: Jobs Group, s.r.o., Mikovcova 475/7, Vinohrady, 120 00 Praha 2.

  Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle, nebo předá společnosti Electrojet bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od společnosti obdržel a to na své náklady. Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy naleznete ZDE.

  Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě odstoupení, kdy předmětem koupě je zařízení s baterie, musí být v okamžiku převzetí Kupujícím baterie nabitá.

  Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, společnost doporučuje pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu společnosti spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu, nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti.

  Spotřebitel odpovídá společnosti Electrojet pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.V případě proplácení dobropisu v hotovosti může společnost Electrojet požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může společnost Electrojet odmítnout peněžní prostředky proplatit v hotovosti.

  Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy a vrátí zakoupenou nepoškozenou a neopotřebovanou věc, vrátí mu společnost Electrojet bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

  Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, společnost Electrojet však není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží společnosti Electrojet odeslal a doručil.

  Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi společností Electrojet a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má Electrojet právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.

  2. Odstoupení v ostatních případech

  Kupující podnikatel není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, je-li hodnota zakoupeného zboží vyšší než 20.000,- Kč vč. DPH.

  Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, pak Kupující bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží.

  Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů a vrácené zboží nebude v originálním obalu včetně veškerých součástí a příslušenství, pak Kupující bere na vědomí, že si společnost Electrojet vyhrazuje právo takovéto vrácení zboží zpoplatnit, a to takovou částkou, která společnosti vykompenzuje náklady, jež jsou nezbytné vynaložit pro znovuuvedení zboží do prodeje.

  Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

  1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;

  2. použil-li Kupující věc ještě před objevením vady;

  3. nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo

  4. prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující společnosti Electrojet, co ještě vrátit může, a dá společnosti Electrojet náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

  Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

  Z důvodu ochrany práv Kupujícího je-li Kupujícím právnická osoba a bude-li požadovat proplacení dobropisu v hotovosti přímo na pobočce společnosti Electrojet, pak příslušná částka bude předána pouze osobám oprávněným jednat za dotyčnou právnickou osobu, tj. statutárnímu orgánu, nebo osobě, jež se prokáže úředně ověřenou plnou mocí.

 5. Bezpečnost a ochrana osobních údajů

  Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů Kupujícího ze strany společnosti Electrojet se použijí tyto Zásady ochrany osobních údajů.

 6. Provozní doba

  Objednávky přes internetový obchod www.electrojet.cz : 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

  V případě výpadku informačního systému, nebo zásahu vyšší moci společnost Electrojet nenese odpovědnost za nedodržení provozní doby.

 7. Ceny

  Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu www.electrojet.cz jsou vždy aktuální a platné ceny uvedené v české měně (Kč). Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího.

  Pokud společnost Electrojet vykoupila zboží od neplátce DPH a nabízí je v kategorii použito, nebo zánovní, je cena zboží vyčíslena bez DPH v souladu s ust. § 90 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Kupující bere na vědomí, že tato skutečnost může být zohledněna až ve faktuře za předmětnou objednávku.

  Kupující však bere na vědomí, že konečné ceny u produktů jsou uváděny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy, ve specifických situacích tedy může v konečném součtu všech zakupovaných produktů dojít k nepatrné odchylce od takto uvedené kupní ceny, toto je dáno právě v důsledku zaokrouhlením na celé koruny. Podrobný rozpis kupní ceny, vč. haléřů, je vždy uveden v košíku Kupujícího.

  Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Původní cena znamená cenu zboží/služby, za niž předmětné zboží/službu společnost Electrojet nabízela bez zohlednění veškerých možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcích na jí provozovaném e-shopu, nebo cenu nezávazně doporučenou výrobcem či distributorem, přičemž bude zobrazena vždy ta z cen, která lépe reflektuje cenovou hladinu daného výrobku na trhu.Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi společností Electrojet a Kupujícím a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému společnosti Electrojet. Společnost v takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti.

  Společnost Electrojet si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou z výše uvedeného důvodu, nebo také pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu. O takovémto postupu bude Kupující informován. Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.

 8. Objednávání

  Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.
  Objednávat je možno následujícími způsoby:

  a) prostřednictvím elektronického obchodu www.electrojet.cz (dále jen „e-shop“);
  b) elektronickou poštou na info@electrojet.cz;
  c) osobně v provozovně společnosti Electrojet;

  Objednávky přímo na některé z našich poboček lze realizovat kdykoliv v rámci otevírací doby této pobočky.

  Společnost Electrojet doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes e-shop na www.electrojet.cz. Kupující bude o přesném čase doručení objednaného zboží informován prostřednictvím e-mailu, nebo telefonicky. Délka doručování objednaného zboží a cena dopravy je závislá na způsobu dopravy, kterou si Kupující zvolí v druhém kroku objednávky v rámci svého košíku.

 9. Platební podmínky

  Společnost Electrojet akceptuje platby převodem na účet, v hotovosti na prodejně a také platbu kartou přes internet.Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví společnosti Electrojet, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

  Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.

  Společnost si vyhrazuje právo nabídnout Kupujícímu pouze vybrané způsoby platby dle vlastního uvážení.  
  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 10. Dodací podmínky

  1. Způsoby dodání

  Společnost Electrojet zajišťuje, či zprostředkovává následující způsoby dodání:

  Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabízeny dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému nenese společnost Electrojet zodpovědnost za opožděné dodání zboží.

  2. Ostatní podmínky

  V případě vyzvednutí objednávky, jež byla uhrazena předem prostřednictvím internetu, může společnost Electrojet, či její smluvní partner, požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas) a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může společnost, či její smluvní partner odmítnout zboží vydat. Toto oprávnění vyplývá s ust. § 2900 občanského zákoníku, které stanoví, že vyžadují-li to okolnosti případu, nebo zvyklosti soukromého života, je každý povinen si při svém konání počínat tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na vlastnictví jiného.

  Zboží zakoupené kupujícím-právnickou osobou bude předáno pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby, či osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí. Zboží zakoupené kupujícím-osobou samostatně výdělečně činnou, bude předáno pouze po předložení platného identifikačního průkazu (OP či cestovní pas).

  Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná, nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

  Neúplnou, nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: info@electrojet.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou společnosti. Dodatečná reklamace neúplnosti, nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však společnosti Electrojet možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 11. Záruční podmínky

  Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem společnosti Electrojet a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží doklad o zakoupení (podrobnosti viz Reklamační řád).

 12. B2B objednávky

  Obchodní partneři společnosti Electrojet a velkoodběratelé berou na vědomí, že tyto obchodní podmínky se na ně nevztahují, jelikož systém nevyužívají k online nákupu, ale pouze k vytvoření objednávky v rámci interního systému.

 13. Závěrečná ustanovení

  Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

  Případné spory mezi společností Electrojet a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Nežli bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak společnost Electrojet doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na společnost Electrojet pro vyřešení nastalé situace.

  Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

  Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 25. 5. 2018 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovně společnosti Electrojet a elektronicky na www.electrojet.cz.